bg.png

לכל ילד וילדה מגיע שיראו אותם כבני האדם המורכבים והשלמים שהינם. 
המיפוי, שהוא מרכיב מחייב במודל חינוך ירושלים השלם, הוגדר בשיתוף בין מנהל החינוך, משרד החינוך, מנהלי בתי ספר על כל הרצף והמגוון התרבותי והחינוכי ואנשי מקצוע בתחומי החינוך, הרווחה והחברה. המיפוי הבית ספרי הוא כלי שמטרתו לבנות להגדיר דרך  אישית ומותאמת לכל תלמידה ותלמיד, אשר תעניק לו את ההזדמנויות המגיעות לו, תפתח את הפוטנציאל הטמון בה, תרחיב את אפשרויות הצמיחה שלו ותסייע באתגרים אותם היא פוגשת.
מערכות החינוך השונות עמוסות מספרים ונתונים. כוונתנו בכלי זה היא הפוכה כמעט - לסמן את הדרך אל מחוץ לבליל המספרים והנתונים, ולסלול את מגוון הדרכים החלופיות והתכניות האפשריות העומדות בפני כל תלמיד ותלמידה כאשר מבינים לעומק את האתגרים, החוזקות, המצב המשפחתי, החברתי, הפיסי, הרגשי ועוד.  
המיפוי הוא כלי דינמי, אשר מעודכן במהלך השנה על ידי המחנכים והצב"מ, זאת על מנת לשמור הן על תמונת מצב מעודכנת לגבי כל תלמיד ותלמידה והן על מנת לעדכן את הדרכים בהן ניתן להיטיב עימם. 
המיפוי, כפי שהוגדר במודל ירושלים השלם, עוסק בחוזקות של התלמידים, בהיבטים הלימודיים, הרגשיים, החברתיים, המשפחתיים ובתפקוד הכללי שלהם. ההתבוננות בתלמידים אינה מתמצה בשעות הלימודים והמיפוי מתייחס לכל שעות היממה, שוב מתוך תפיסת התלמיד כאדם מורכב ושלם. 
לפי הסטנדרט הירושלמי מצופה מכל מורה להקדיש זמן ומחשבה למיפוי, זאת על מנת שנוכל, כאנשי חינוך, להיות בטוחים במידה רבה של וודאות, כי אנחנו מעניקים לתלמידנו ותלמידותינו כל אשר ביכולתנו וביכולת המערכת המקיפה לתת. 

באופן אישי > מיפוי ילדי הכיתה

מיפוי ילדי הכיתה

מיפוי.gif