bg.png

יחדא היא רשת של קבוצות התפתחות מקצועית ואישית לנשות ואנשי חינוך ירושלמיות/ים. בליבת המודל של קבוצות יחדא מצוי תהליך בירור הזהות החינוכית של המשתתפים והחיזוק שלה באמצעות הקבוצה, פיתוח מנהיגות, יזמות וגיבוש קהילת עמיתים תומכת.

בתנועה מתמדת > יחדא- תכניות מנהיגות עירוניות

יחדא- תכניות מנהיגות עירוניות

יחדא.png
יחדא.gif